Komitetiň Düzümi

www.stat.gov.tm

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň düzüm birligi

  


TürkmenStatyň Merkezi edara boýunça düzümi


Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 12980-nji karary bilen tassyklanan düzüm birlikleri: 1. Ýolbaşçylar

 2. Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirligi

 3. Milli hasaplar müdirligi

 4. Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirligi

 5. Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi

 6. Oba hojalygynyň statistikasy we seljerişi müdirligi

 7. Maýa goýumlarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi

 8. Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy müdirligi

 9. Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

 10. Statistiki sanawlar we toparlamalar müdirligi

 11. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirligi

 12. Ilaty hasaba alyş müdirligi

 13. Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi

 14. Durmuş statistikasy müdirligi

 15. Öý hojalyklarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi

 16. Nyrhlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi

 17. Çap işleri we resminamalary taýýarlaýyş müdirligi

 18. Kompýuter tehnologiýalary müdirligi

 19. Maliýe işleri we buhgalter hasaba alyş müdirligi

 20. Halkara gatnaşyklar we ýörite işler bölümi

 21. Işgärleri taýýarlaýyş we gaýtadan taýýarlaýyş bölümi

 22. Hojalyk müdirligiTürkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň sebitleýin müdirlikleri:

1. Aşgabat şäheriniň statistika müdirligi              2. Ahal welaýatynyň statistika müdirligi   

3. Balkan welaýatynyň statistika müdirligi          4. Daşoguz welaýatynyň statistika müdirligi

5.  Lebap welaýatynyň statistika müdirligi           6. Mary welaýatynyň statistika müdirligi
Komitetiniň guramaçylyk düzümi (.pdf)

Gözleg