Türkmen Stat

www.stat.gov.tm

Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň iş meýdany

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti hakynda düzgünnama

Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň sebitleýin müdirlikler


Türkmenistanyň statistika ulgamynyň mümkinçilikleriniň ösüşi we onuň häzirki zaman ýagdaýy


"Statistika hakynda" Türkmenistanyň kanuny

Şu Kanun döwlet statistikasyny guramagyň tertibini kesgitleýär, statistik habary bermek, işläp taýýarlamak we ýaýratmak bilen baglanyşykly hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýä


Gözleg