Habarlar

Sizi «Saglyk — 2019» atly halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzda saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmekde, ilatyň saglygyny goramakda uly üstünlikler gazanyldy. Siz halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň meýilnamasynyň çäklerinde raýatlarymyzyň saglygyny goramakda alnyp barylýan işler, täze tehnologiýalaryň, häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylyşy, ylmy lukmançylygyň gazananlary bilen ýakyndan tanşarsyňyz. Bu bolsa lukmançylyk ylmyny we bilimini kämilleşdirmekde özara tejribe alyşmaga ýardam berer. giňişleýin

20.07.2019

2019-njy ýylyň 18-nji iýulynda BMG-nyň ştab-kwartirasynda Ýokary derejeli syýasy foruma gatnaşan Türkmenistanyň wekilýeti Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça birinji Meýletin milli syn bilen tanyşdyrdy diýlip, ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. giňişleýin

19.07.2019

10-njy iýulda Türkiýe Respublikasynyň Siwas şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy.
Döredijilik çäresiniň çäklerinde ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň sergisi öz işine başlady. Şäheriň kongres binasynda bolsa türkmen kinofilmleri görkezildi. giňişleýin

10.07.2019

Madridde 5 — 8-nji iýulda Ispaniýanyň «Gran-pri» halkara ýaryşy geçirildi. Oňa dünýäniň 47 ýurdundan güýçli türgenleriň iki ýüzden gowragy gatnaşdy.
Bu ýaryşda Türkmenistana dürli agram derejelerinde çykyş edýän türgenleriň üçüsi wekilçilik edip, olar tutanýerli göreşiň barşynda bir altyn we bir kümüş medallary gazandylar. giňişleýin

08.07.2019

5-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Mejlisde durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna baha berildi, hökümetiň, aýry-aýry ministrlikleriň, sebitleriň dolandyryş edaralarynyň işiniň netijelerine, guramaçylyk meselelerine garaldy, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.
Döwlet Baştutanymyz giňişleýin mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarowa söz berdi. giňişleýin

05.07.2019

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine garaldy hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi. giňişleýin

03.07.2019

Telekeçilik gurluşlary ýurduň azyk bazarlaryny ýokary hilli önümler bilen üpjün etmeklige saldamly goşant goşýarlar. Mysal üçin, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabyndan TSTB-niň agzasy Zakir Rejebowyň baştutanlyk edýän «Gujagy gülli sähra» daýhan hojalygy ýigrimi gektar ýerde kartoşka, on gektar meýdanda bolsa, sogan ösdürip ýetişdirýär. Hojalgyň hünärmenleri her gektardan azyndan 140 sentner kartoşka we 250 sentner sogan ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. giňişleýin

03.07.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek meselesini hemişe berk gözegçilikde saklaýar. Paýtagtymyzyň keşbinde Watanymyzyň durmuş-ykdysady derejesi, intellektual kuwwaty, türkmen halkynyň baý taryhy we medeni däp-dessurlary aýdyň beýanyny tapýar. giňişleýin

02.07.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň premýer-ministri Sindzo Abeniň Türkmenistanda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylmagy mynasybetli iberen gutlagyna jogap hatyny iberdi.
Mälim bolşy ýaly, Ahal welaýatynda gurlan we dünýäde ilkinji zawod bolan täze senagat toplumynyň açylyş dabarasy milli Liderimiziň gatnaşmagynda 28-nji iýunda geçirildi. Bu şanly waka mynasybetli guralan dabarada Ýaponiýanyň hökümetiniň ýolbaşçysynyň adyndan onuň iberen gutlag hatyny bu ýurduň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Ýoşihiko Isozaki okady. giňişleýin

01.07.2019

Şu gün Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp ýetdi. giňişleýin

01.07.2019

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda şu ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda boljak birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan halkara media forum geçirildi.
Ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri žurnalistlere Türkmenistanyň milli ykdysadyýetimiziň dürli ulgamlarynda ýeten derejesi we öňde boljak forumyň ugurlary barada gürrüň berdiler. giňişleýin

29.06.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze iň döwrebap senagat toplumynyň — tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Bu möhüm maýa goýum taslamasy milli Liderimiziň başyny başlan Türkmenistanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky ädimdir. Şol strategiýanyň esasy ugry gazy we nebiti gazyp almagyň mukdaryny artdyrmak, türkmen energiýa serişdelerini eksport etmegiň köptaraply ulgamyny kemala getirmek bilen bir hatarda, ýangyç-energetika toplumyny düýpli döwrebaplaşdyrmakdan hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden ybaratdyr. giňişleýin

28.06.2019

27-nji iýunda edermen türkmen daýhanlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşi barada hasabat berdiler.
Ozal habar berlişi ýaly, 25-nji iýunda ýurdumyzda ilkinjiler bolup Ahal welaýatynyň gallaçylary däne taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler, olar döwlet harmanyna dänäniň 450 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar. giňişleýin

27.06.2019

Şu gün türkmen paýtagtynyň Halkara howa menziline Aşgabat — Tokio — Aşgabat ugry boýunça göni howa gatnawyny üstünlikli amala aşyran «Boing 777-200LR» ýolagçy uçary gondy.
Şeýlelikde, türkmen howa ýollarynyň gatnawlarynyň üsti Türkmenistanyň hem-de Ýaponiýanyň paýtagty bilen baglanyşdyran ýene-de bir halkara ugur bilen ýetirildi. giňişleýin

27.06.2019

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady we syýasy ösüşiniň, telekeçilik we maýa goýum ulgamynyň, şeýle hem Diýarymyzyň dünýä ulgamyna goşulyşmagynyň esasy ugurlary hakynda möhüm maglumatlaryň esasy çeşmesi bolan ýöriteleşdirilen ylmy-amaly neşiriň — «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynyň şu ýylky 3-nji sany çapdan çykdy. giňişleýin

27.06.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly, obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy we möwsümleýin meýdan işleriniň barşy baradaky meseleler girizildi.
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi S.Berdimuhamedowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Häkim welaýatda alnyp barylýan işler, şol sanda dowam edýän galla oragynyň depgini, ýola goýlan agrotehniki kadalara laýyklykda, gowaça ideg etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda ilkinji nobatdaky möhüm wezipäniň galla oragyny gysga möhletde we ýitgisiz tamamlamakdan, kärendeçileriň yhlasly zähmeti bilen kemala getirilen hasylyň kabul ediş bölümlerine ýitgisiz daşalmagyny ... giňişleýin

24.06.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparyny amala aşyryp, ol ýerde bu sebitiň Baştutany Rustam Minnihanow bilen gepleşlikleri geçirdi hem-de «Sabantuý» milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy.
Milli Liderimiziň Russiýa Federasiýasynyň iri sebitine bu sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň senenamasynda ýene-de bir aýdyň sahypa bolar. Bu sebit bilen Türkmenistanyň netijeli söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ýola goýuldy. Türkmenistanyň hem-de Tatarystanyň ýolbaşçylarynyň özara erki esasynda ösdürilýän işjeň we netijeli gatnaşyklar, umuman, birnäçe möhüm bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen ... giňişleýin

23.06.2019

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky ... giňişleýin

22.06.2019

Görogly etrabynyň daýhanlary ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde ilkinji bolup, däne taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegiň üstünlik bilen hötdesinden geldiler. Şu ýylyň hasyly üçin bu ýerde 16 müň gektar ýer bölünip berlip, soňra ýerden bugdaýyň 31 müň 500 tonnasy ýygnalyp alyndy. Hasylyň köp bölegini ýokary hilli tohumlyk däne emele getirdi.
Şeýle netijäniň gazanylmagyna oba hojalyk önümçiliginde bugdaýy ösdürip ýetişdirmegiň öňdebaryjy ylmy usullarynyň ulanylmagy we oraga gatnaşyjylaryň ählisiniň üznüksiz işlemegini üpjün edýän örän oýlanyşykly orak möwsüminiň strategiýasy, şol sanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumynyň zähmetkeşleri baradaky aladasy netijesinde satyn alnan oba hojalyk tehnikalarynyň giň gerim bilen ... giňişleýin

22.06.2019

Şu gün Watan harmanyna bugdaýyň 89 müň 133 tonnadan gowragyny tabşyran Ak bugdaý etrabynyň ekerançylary däne tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler.
Etrapda bugdaý ekilen ýeriň meýdany 39 müň ... giňişleýin

21.06.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimligine baryp, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň, hususan-da, Aşgabadyň demirgazyk böleginde täze iri möçberli toplumyň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy. Milli Liderimiz döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de öňümizdäki halkara ähmiýetli wakalara, şol sanda ýurdumyzda iri senagat toplumynyň açylyşy bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.
Döwlet Baştutanymyz iri we ähmiýetli gurluşyk taslamalarynyň diňe bir başyny başlaman, eýsem, olary durmuşa geçirmegiň — binagärlik pikiriň bezelişinden, geljekki desganyň inženerçilik-tehniki taýdan üpjünçiliginden başlap, ulanylmaga berilmegine çenli ähli tapgyrlaryny hemişe öz gözegçiliginde saklaýar.
Milli Liderimiz paýtagtymyz we onuň töwerekleri boýunça her gezekki iş sapary mahalynda esasy gurluşyk meýdançalarynda ... giňişleýin

20.06.2019

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň ekerançylary galla taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryna üstünlikli hötde geldiler.
Etrabyň kärendeçileri 11 müň 443 gektardan 23 müň tonnadan gowrak azyklyk bugdaý ýygnadylar. Galla ýetişdirmek işiniň barşynda agrotehniki çäreleriň takyk ýerine ýetirilmegi, däne ýygnaýan hem-de ulag toplumynyň ähli düzümleriniň guramaçylykly ... giňişleýin

20.06.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.
Birnäçe wagtdan soň hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary we Balkan welaýatynyň häkimi garşyladylar.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow howa menzilinden Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna tarap ugrady.
Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenaryndaky bu deňiz şypahanasy öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeldip, ýurdumyzda örän uly meşhurlykdan peýdalanýar hem-de daşary ýurtlarda hem barha artýan gyzyklanmany döredip, milli Liderimiz tarapyndan başy başlanan ... giňişleýin

19.06.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipelerine, ýerlerde alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleriniň barşyna garaldy, şeýle hem guramaçylyk meselesine degişli çözgütler kabul edildi.
Milli Liderimiz ilki bilen wideoaragatnaşyga Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi çagyrdy. Häkim häzirki döwürde galla oragynyň barşy we gowaça ideg etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi Ministrler Kabinetiniň oba hojalyk pudaklary bölüminiň müdiri wezipesine belläp, ony Ahal welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminama gol çekip, täze bellenen ... giňişleýin

17.06.2019

TürkmenStatyň Internet-saýtynyň “Statistik klassifikatorlar” mowzugynda “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan 2019-njy ýylyň 03-nji iýunynda 149-iş belgili buýruk bilen tassyklanyp üýtgetme girizilen TDS 617–2012 Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatorynyň hem-de 2019-njy ýylyň 03-nji iýunynda 148-iş belgili buýruk bilen tassyklanyp üýtgetme girizilen TDS 695–2012 Önümleriň (harytlaryň we hyzmatlaryň) döwlet klassifikatorynyň soňky nusgasy ýerleşdirildi. Bu klassifikatorlaryň täze nusgalary 2019-njy ýylyň 03-nji iýunynda güýje girizildi. giňişleýin

17.06.2019