Türkmenistanyň gallaçylarynyň zähmet ýeňşi

Türkmenistanyň gallaçylarynyň zähmet ýeňşi

27-nji iýunda edermen türkmen daýhanlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşi barada hasabat berdiler.
Ozal habar berlişi ýaly, 25-nji iýunda ýurdumyzda ilkinjiler bolup Ahal welaýatynyň gallaçylary däne taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler, olar döwlet harmanyna dänäniň 450 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar. Şol günüň ertesi Mary welaýatynyň ekerançylary şeýle üstünlik barada hasabat berdiler. Maryly daýhanlar Watan harmanyna bugdaýyň 380 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar.
27-nji iýunda Lebap, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hasabat berdiler. Lebap welaýatynyň zähmetkeşleri Watan harmanyna 350 müň tonnadan gowrak, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary 300 müň tonnadan gowrak, Balkan welaýatynyň gallaçylary 120 müň tonnadan gowrak ýokary hilli azyklyk bugdaýy tabşyrdylar.