Структура Госкомстата

www.stat.gov.tm

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiň düzüm birligi

TürkmenStatyň Merkezi edara boýunça düzümiTürkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 12980-nji karary bilen tassyklanan düzüm birlikleri:


Ýolbaşçylar


Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirligi


Milli hasaplar müdirligi


Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirligi


Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi


Oba hojalygynyň statistikasy we seljerişi müdirligi


Maýa goýumlarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi


Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy müdirligi


Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi


Statistiki sanawlar we toparlamalar müdirligi


Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirligi


Ilaty hasaba alyş müdirligi


Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi


Durmuş statistikasy müdirligi


Öý hojalyklarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi


Nyrhlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi


Çap işleri we resminamalary taýýarlaýyş müdirligi


Kompýuter tehnologiýalary müdirligi


Maliýe işleri we buhgalter hasaba alyş müdirligi


Halkara gatnaşyklar we ýörite işler bölümi


Işgärleri taýýarlaýyş we gaýtadan taýýarlaýyş bölümi


Hojalyk müdirligi


TürkmenStatyň ýerli statistika edaralary boýunça düzümi
 1. Aşgabat şäheriniň statistika müdirligi


 1. Söwdanyň, hyzmatlaryň, daşary ykdysady aragatnaşyklaryň statistikasy bölümi.

 2. Nyrhlaryň statistikasy bölümi.

 3. Jemleýiş, maglumatlar we neşir işleri bölümi.

 4. Maliýäniň statistikasy bölümi.

 5. Senagatyň, ulagyň, aragatnaşygyň statistikasy bölümi

 6. Gurluşygyň we maýa goýumlaryň statistikasy bölümi.

 7. Zähmetiň, iş hakynyň we durmuş statistikasy bölümi.

 8. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy bölümi.

 9. Öý hojalyklarynyň statistikasy bölümi.

 10. Hojalyk subýektleriniň statistiki sanawy bölümi.

 11. Hojalyk işleri bölümi.  

 12. Büzmeýin etrabynyň statistika bölümi 1. Ahal welaýatynyň statistika müdirligi 1. .Maliýe, söwda statistikasy bölümi.

      2. Nyrhlaryň statistikasy bölümi.


3. Jemleýji we maglumatlar bölümi.


4. Statistiki sanaw we  ykdysadyýetiň  döwlete dahylsyz  


   böleginiň statistikasy bölümi.


      5. Öý hojalyklarynyň statistikasy bölümi.


      6. Zähmet, iş haky we durmuş statistikasy bölümi.


      7. Bugalterçilik hasaba alyş bölümi       


8. Senagatyň statistikasy bölümi.


9. Oba hojalygynyň statistikasy bölümi.


10. Tejen şäheriniň statistika bölümi


11. Ak bugdaý etrabynyň statistika bölümi


12. Gökdepe etrabynyň Statistika bölümi


13. Kaka etrabynyň statistika bölümi


14. Sarahs etrabynyň statistika bölümi


15. Babadaýhan etrabynyň statistika bölümi


16. Tejen etrabynyň statistika bölümi


17. Bäherden etrabynyň statistika bölümi.


 1. Balkan welaýatynyň statistika müdirligi 1. Oba hojalygynyň statistikasy bölümi.

 2. Durmuş, zähmet we  öý  hojalyk  statistikasy  bölümi.

 3. Buhgalteriýa hasaba alyş we hojalyk hyzmaty bölümi.

 4. Jemleýji maglumatlar, statistiki sanaw we ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy bölümi.

 5. Nyrhlaryň we daşary ykdysady aragatnaşyklarynyň statistikasy bölümi.

 6. Senagat statistikasy bölümi.

 7.  Söwda we maliýe statistikasy bölümi.

 8.  Bereket etrabynyň statistika bölümi

 9.  Esenguly etrabynyň statistika bölümi

 10.  Magtymguly etrabynyň statistika bölümi

 11.  Türkmenbaşy etrabynyň statistika bölümi

 12.  Serdar şäheriniň statistika bölümi

 13.  Türkmenbaşy şäheriniň statistika bölümi

 14.  Etrek etrabynyň statistika bölümi

 15.  Serdar etraby etrabynyň statistika bölümi

 16.  Hazar şäheriniň statistika bölümi

 17.  Gumdag şäheriniň statistika bölümi 1. Mary welaýatynyň statistikasy müdirligi


 1. Buhgalter hasaba alyş bölümi.

 2. Senagatyň we söwdanyň statistikasy bölümi.

 3. Maýa goýumlarynyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy bölümi.

 4. Zähmet, iş haky, ilaty hasaba alyş, durmuş we öý hojalyklarynyň statistikasy bölümi.

 5. Oba hojalygynyň statistikasy bölümi.

 6. Statistiki sanawlar bölümi.

 7. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy bölümi.

 8. Maliýe statistikasy bölümi.

 9. Nyrhlaryń statistikasy bölümi.

 10. Jemleýji ykdysady seljeriş, maglumatlar we çaphana işleri bölümi.

 11. Hojalyk bölümi.

 12.  Mary şäheriniń statistika bölümi.

 13.  Mary etrabynyñ statistika bölümi.

 14.  Baýramaly şäheriniñ statistika bölümi.

 15.  Baýramaly etrabynyñ statistika bölümi.

 16.  Garagum etrabynyñ statistika bölümi.

 17.  Sakarçäge etrabynyñ statistika bölümi.

 18.  Wekilbazar etrabynyñ statistika bölümi.

 19.  Türkmengala  etrabynyñ statistika bölümi.

 20.  Ýolöten etrabynyñ statistika bölümi.

 21.  Murgap etrabynyñ statistika bölümi.

 22.  Tagtabazar etrabynyñ statistika bölümi.

 23.  Serhetabat etrabynyñ statistika bölümi.

 24.  Oguzhan etrabynyñ statistika bölümi.

 1. Lebap welaýatynyň statistika müdirligi 1. Buhgalter  hasaba  alyş  bölümi

 2. Maliýe  we  senagatyň  statistikasy  bölümi

 3. Maýa  goýumlarynyň  we  söwdanyň,  ulagyň,  aragatnaşygyň  statistikasy  bölümi.

 4. Zähmet,  iş  haky,  durmuş  we  öý  hojalyklarynyň  statistikasy  bölümi.

 5. Oba  hojalygynyň  statistikasy  bölümi

 6. Statistiki  sanaw  we  ykdysadyýetiň  döwlete  dahylsyz  böleginiň  statistikasy  bölümi.

 7. Nyrhlaryň  statistikasy  bölümi.

 8. Jemleýji  we  ykdysady  seljeriş  bölümi

 9.  Hojalyk bölümi

 10.  Türkmenabat şäheriniň statistika bölümi.

 11.  Farap etrabynyň statistika bölümi.

 12.  Çärjew etrabynyň statistika bölümi.

 13.  Hojambaz etrabynyň statistika bölümi.

 14.  Köýtendag etrabynyň statistika bölümi.

 15.  Saýat etrabynyň statistika bölümi.

 16.  Kerki etrabynyň statistika bölümi.

 17.  Halaç etrabynyň statistika bölümi.

 18.  Darganata etrabynyň statistika bölümi.

 19.  Dänew etrabynyň statistika bölümi.

 20.  Döwletli etrabynyň statistika bölümi


 1. Daşoguz welaýatynyň statistika müdirligi 1. Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar bölümi.

 2. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy bölümi.

 3. Hojalyk subýektleriniň statistiki sanawy bölümi.

 4. Senagatyň, maýa goýumlarynyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy bölümi.

 5. Oba hojalygynyň statistikasy bölümi.

 6. Maliýe we söwdanyň statistikasy bölümi.

 7. Nyrhlaryň statistikasy bölümi.

 8. Zähmet, iş haky, durmuş we öý hojalyklarynyň statistikasy bölümi.

 9. Buhgalter hasaba alyş bölümi.

 10.  Daşoguz şäheriniň statistika bölümi.

 11.  Köneürgenç şäheriniň statistika bölümi.

 12.  Boldumsaz etrabynyň statistika bölümi.

 13.  Görogly etrabynyň statistika bölümi.

 14.  Gubadag etrabynyň statistika bölümi.

 15.  Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň statistika bölümi.

 16.  Köneürgenç etrabynyň stastika bölümi.

 17.  S.A.Niýazow adyndaky etrabynyň statistika bölümi.

 18.  Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň statistika bölümi.

 19.  Ruhubelent  etrabynyň statistika bölümi.

 20. Akdepe  etrabynyň statistika bölümi.

Региональные подразделения Государственного комитета Туркменистана по статистике:

1. Управление статистики г. Ашхабада                  2. Управление статистики Ахалского велаята (области), г. Энев  

3.
Управление статистики Балканского

велаята, г. Балканабат
                                               4. Управление статистики Дашогузского велаята, г. Дашогуз

5.  Управление статистики Лебапского

велаята, г. Туркменабат
                                             6. Управление статистики Марыйского велаята, г. МарыОрганизационная структура Государственного комитета Туркменистана по статистике (.pdf, 138kb)